dcsimg Ny undersökning visar: Val av ressätt viktigt för hälsan - Ramböll Sverige AB
    
|
den 1 september 2017

Ny undersökning visar: Val av ressätt viktigt för hälsan

Rambölls experter tar fram modell för att påvisa de positiva effekterna av att gå eller cykla dagligen.

 

Lead consultant Colleen Burgess (USA) samarbetade nyligen med Rambölls kollegor Anna Holst, Maria Länje och Mattias Bååth ( i Sverige) och Erkki Kuusisto (Finland) för att uppskatta hälsoeffekterna genom att förbättra infrastrukturen för aktivt resande.

Teamet utvecklade en matematisk modell för att beräkna potentiella hälsoeffekter för befolkningen i samband med ökad gång och cykling kopplat till utbyggnad av nya gång- och cykelvägar genom staden. Dessutom gjordes en bedömning av ekonomiska konsekvenser som beror på förändringar i förekomsten av medicinska sjukdomar, såsom hjärtsjukdom, demens och diabetes,. Resultatet av denna analys hjälper Västra Götalandsregionen vid utarbetandet av bland annat en regional infrastrukturplan och andra offentliga policys.

 Som ett resultat av detta arbete har projektgruppen blivit tilldelade ett forskningsprojekt från Ramböll Norden kunskaps- och innovationsfond för att ytterligare undersöka möjligheten att utveckla hälsoaspekter inom miljökonsekvensbedömningar, med potential att utöka detta arbete globalt. Pilotprojektet kommer att undersöka hälsoeffekten av minskade luftföroreningar som förväntas ske vid en utbyggnad av nya cykelvägar, omlokalisering av befintliga vägar och ytterligare infrastrukturförändringar och förbättringar.

 För mer information kontakta Colleen Burgess i USA, Anna Holst i Sverige eller Erkki Kuusisto i Finland