Unga saknar representation i idrottsföreningars styrelser

16 mars 2016
Medelålders män dominerar i idrottsföreningarnas styrelser. Få medlemmar under 25 år har någon formell makt att påverka sin förening. Det visar en ny Ramböll-rapport om demokratin och delaktigheten i idrottsföreningar som släpps idag.
Vem hållar i klubban?

Vem hållar i klubban?

Läs mer

Rapport

Läs mer och ladda ner rapporten 'Vem håller i klubban?'

Centrum för idrottsforskning (CIF) har gett Ramböll Management Consulting i uppdrag att undersöka medlemmars deltagande i idrottsföreningars demokratiska processer. Över 6 000 idrottsföreningar har svarat på enkäten. Det är första gången som någon har gjort en liknande kartläggning, berättar Sofia Peterson, projektledare från Ramböll Management Consulting. Hon presenterar rapporten på Träffpunkt idrott idag:

– Studiens resultat fyller en viktig kunskapslucka i svensk idrottsforskning. Antagandet att idrottsföreningar utgör en ”skola i demokrati” är visserligen väletablerat i svensk idrottspolitik och ett av skälen bakom dagens omfattande offentliga idrottsstöd. Den faktiska kunskapen är dock synnerligen begränsad både när det gäller medlemmars deltagande i föreningars demokratiska processer och i vilken utsträckning som verksamheten främjar demokratiska ideal.

Rapporten visar att i genomsnitt 12 procent av en idrottsförenings medlemmar är involverade i styrelsearbete med tillhörande arbetsgrupper, utskott, kommittéer med mera. Studien visar också att endast ett fåtal medlemmar (9-15 procent) väljer att delta på årsmöten och utnyttja sina demokratiska rättigheter att påverka föreningens verksamhet.

Stor andel män – få unga

70 procent av styrelseledamöterna är över 40 år. 63 procent av styrelseledamöterna är dessutom män. På den viktigaste posten är den manliga dominansen ännu större – av ordförandena är drygt 75 procent män, konkluderar rapporten.

Styrelseledamöter under 25 år är ytterst sällsynta. Endast en fjärdedel av föreningarna har en ung person i sin styrelse. Det stora undantaget är föreningar som tillhör idrottsförbund och är kopplade till utbildningssystemet, till exempel Skolidrottsförbundet.

Styrelse med rutin

Rapporten visar också att styrelseledamöterna sällan är nybörjare. Hela 80 procent har rutin från liknande föreningsuppdrag. Enligt CIF:s utredare Johan R Norberg belyser studien en uppdelning mellan yngre idrottare och äldre styrelsevana beslutsfattare.

– Resultatet indikerar att idrottsföreningars styrelser i liten utsträckning fungerar som inkörsport för medlemmar som saknar erfarenhet av styrelsearbete. Det är tydligt att det finns en uppdelning mellan verksamhet och ledning i föreningarna. En stor grupp medlemmar deltar i föreningarna för idrottsaktivitetens skull men är inte engagerade i de demokratiska processerna. Att endast 9-15 procent går på årsmöten och att många föreningar saknar unga i sina styrelser förstärker det intrycket, säger Johan R Norberg.

Fakta

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse, inte minst bland unga. Drygt tre miljoner svenskar är medlemmar i en idrottsförening och 40 procent av dem är under 25 år. Fördelningen mellan kvinnor och män i medlemskåren är relativt jämn – 46 procent är kvinnor och 54 procent män.

Det är viktigt att påpeka att studiens visar stora skillnader mellan olika idrotter. Även föreningarnas storlek har betydelse.

Rapporten Vem håller i klubban? är en första delstudie i Centrum för idrottsforsknings regeringsuppdrag att göra en fördjupad analys av demokratin inom idrotten. Hela uppdraget presenteras för regeringen i maj.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser