Strategiutveckling

Kontakt

Martin Syberg

Martin Syberg

Affärsområdeschef, Business Consulting
T: +46 72 143 09 43
Ramböll har ett brett spektrum av tjänster för att stötta våra uppdragsgivare i hanteringen av stora utmaningar och svåra vägval. Det kan handla om organisationens eller verksamhetens syfte och mål, realiserbara strategier för att nå målen, identifiering av målgrupper och framgångsfaktorer, samt strategiprocessens utformning och innehåll.

Vi erbjuder kartläggning och analys av förutsättningar och möjligheter i kombination med metoder för utveckling och implementering av strategier. Varje projekt skräddarsys för att passa den aktuella organisationens behov och förutsättningar.

 

Utgår från uppdrag och förväntningar
En bra strategi tar sin utgångspunkt i uppdraget, men också i omvärldens krav på organisationen. Att ta reda på hur uppdragsgivare, kunder och andra intressenter uppfattar organisationen idag samt vilka förväntningar man har på förändring är en viktig del i arbetet med att utveckla en strategi som är i samklang med tiden.

Gör strategin tydlig och genomförbar
För att säkerställa en långsiktig verksamhetsutveckling är det viktigt att strategin är övertygande, visionär och ger tydlig vägledning. Dessutom är det nödvändigt att ha strukturer och processer som säkerställer att organisationen har rätt förutsättningar för att genomföra strategin. Vi arbetar därför med att stärka våra uppdragsgivares förmåga att självständigt kunna implementera långsiktiga förändringar.

För att vara övertygande måste strategin omvandlas till konkret beteende och tydliga prioriteringar i det dagliga arbetet - både vad gäller ledning, anställda, intressenter och samarbetspartners. En bra strategi anger inte bara vad en organisation vill och måste göra. Den anger också vad organisationen får och inte får göra. Sådana preciseringar hjälper till att skärpa ramen för organisationens arbete och skapar därigenom förutsättningar för ett förändrat beteende hos chefer och medarbetare.

Vi tror på strategier som kan skapa förändring på operativ nivå, och att det därför är viktigt att hela organisationen involveras i processen. Genom användning av ett brett utbud av verktyg och löpande uppföljning i strategiprocessen, skapar vi en grund på vilken strategi kan omvandlas till handling och resultat.

Förändra styrmodell och organisationsstruktur
För att en organisation ska förändra sitt beteende och sitt sätt att arbeta krävs ofta att även styrmodellen och organisationsstrukturen förändras. Vi hjälper våra uppdragsgivare i detta arbete för att säkra implementeringen av deras strategier och få en optimal användning av deras resurser.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser