dcsimg Buller - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buller

Omgivningsbuller kommer från en rad källor. Vi är alla bekanta med bullret från väg-, järnvägs- och flygtrafik samt från tunga industriella maskiner. Samhällsbuller har blivit en del av vår vardag, och det är idag lika självklart att tala om ljudföroreningar som luftföroreningar. Sambandet mellan buller och hälsa är väl kartlagt.
 
 
 

Många byggprojekt måste ta bullernivåer utomhus i beaktande, till exempel om bostäder byggs nära en väg, en fabrik är placerad nära ett bebyggt område, eller en skola planeras nära en flygväg. Buller är en nyckelfråga i miljökonsekvensbedömningar.

Rambölls roll

Vi hjälper våra kunder med bullerberäkningar, bullermätningar och åtgärder för att minska buller. Bullerförhållanden bör beaktas i ett tidigt skede av planeringen när mindre, relativt billiga förändringar kan få stor inverkan på bullermiljön vid det färdiga projektet. Bullerkartläggning av hela kommuner kan bidra till att avgöra var ett nytt bostadsområde ska placeras, eller kunskap om hur många människor som kommer att utsättas för industribuller om en ny fabrik byggs eller en befintlig fabrik byggs ut.

Bullerberäkningar och bullermätningar

I mindre områden kan bullerberäkningar snabbt visa fördelarna med olika metoder för att minska bullret. Ibland kan en kombination av beräkningar och mätningar vara det bästa sättet att studera bullernivåer på. Exempelvis, för att avgöra industribuller är det ofta bäst att mäta alla bullerkällor på nära håll och därefter beräkna ökningen av buller. Sedan kan vi ta reda på hur mycket varje källa bidrar till en ökad ljudnivå och vilka åtgärder som skulle vara mest effektiva för att minska den totala ljudnivån.

Rambölls akustikexperter

Våra experter på akustik har stor erfarenhet av alla typer av bullerstudier och omedelbar tillgång till all nödvändig mätutrustning. Vi har ett nära internt samarbete med andra kompetenser, t ex inom trafikplanering, ventilation, projektledning, VA-process, landskap och plan samt MKB.

Kontakt

Jan Pons
Jan Pons
Avdelningschef, Akustik
T+46 10 6156455
Ejan.pons@ramboll.se