dcsimg Luftkvalitet - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftkvalitet

Luftkvalitet och luftföroreningar är två av de viktigaste hälsoutmaningarna för människor i städer runt om i världen. Förbättringen av luftkvaliteten är nödvändigt om vi skall kunna upprätthålla en acceptabel stadsmiljö i våra städer.
 
 
 

Planeringen och kontrollen av energiproduktion, energiförbrukning och verkstadsindustri väcker följande frågor:

 • Hur kan vi undvika negativa effekter på miljön till en rimlig kostnad?
 • Hur kan vi minska och kontrollera luftföroreningar?
 • Vilka är de rättsliga krav som gäller för utsläpp av föroreningar i luft?
 • I rökgasreningen, hur kan vi se till energieffektivitet och effektiv användning av det absorberade?
 • I transportplanering, hur kan vi ändra körsätt och val av transportsätt och samtidigt minska koldioxid (CO2)?

Luftkvalitet, energiproduktion och industriell tillverkning

Att minska luftföroreningarna från energiproducerande anläggningar och industriell tillverkning är två sätt att förbättra luftkvaliteten.
Det finns många rökgasreningstekniker (FGT), som alla har sina fördelar och nackdelar. För att minska våra CO2-fotspår, måste energieffektiva lösningar genomföras som ofta inbegriper en kort finansiell belastning men som med tiden betalas tillbaka.

Vårt team av erfarna ingenjörer och specialister kan hitta den optimala lösningen för din anläggning, baserad på:

 • Lokala krav
 • Dina behov och krav
 • BAT referens noteringar
 • Bästa tillgängliga teknik
 • Kommersiellt tillgänglig FGT teknik för att minska föroreningar, t.ex. damm, NOx, SO2, HCl, HF, tungmetaller, och lukter
 • Utsläppsgränsvärden
 • Kvalitetssäkring av automatiska övervakningssystem för utsläpp
 • Förbrukning av absorberingsmedel
 • Generering av fasta rester
 • Omhändertagande av aska och restprodukter
 • Reningsteknik för avloppsvattens
 • Utsläppsgränsvärden för avloppsvatten
 • Utrymmesbehov
 • Optimering av lay-out
 • Tid och krav för bygglov
 • Investerings- och driftskostnaderna, kostnadseffektiva lösningar
 • Tidsåtgång
 • Driftavbrottstid för befintlig processutrustning
 • Energiåtervinning med hjälp av sofistikerade hushållningsmetoder och kondensation av vattenånga från rökgaserna, inklusive värmepumpsteknik

Luftkvalitet och trafik

Trafik och rörlighet i städer får konsekvenser. Om vi skall kunna upprätthålla en acceptabel stadsmiljö samtidigt som motortrafiken ökar måste vi vara uppmärksamma på luftkvaliteten. Detta innebär att samla in och analysera statistik angående miljöinformation och mäta trafikrelaterade föroreningar i syfte att påverka körförmågan och göra välinformerade val när det gäller transporter.

Sedan början av nittiotalet har trafikrelaterade föroreningar varit en stor fråga i trafik- och stadsplanering. Kommuner utarbetar handlingsprogram för trafik och miljö, och myndigheterna utför miljökonsekvensbeskrivningar av infrastrukturprojekt.

Rambölls specialister hjälper kunder att göra nödvändiga beräkningar och utvärderingar av trafikrelaterade föroreningar. Det ger dem möjlighet att minimera miljöpåverkan av deras infrastrukturprojekt. Till exempel så beräknar vi utsläpp och koncentrationer av rökgaser såsom NOx, CO och CO2, baserat på trafikdata och topografi.

Specialisttjänster

Våra specialister hjälper kunder att:

 • Ledning av rörlighetsplaner, inklusive hållbara transportsätt, t.ex. vandring, cykling och kollektivtrafik
 • Stadslogistik
 • Godstransportsplanering
 • Inrätta lågutsläppszoner (LEZ)
 • Åtgärder för att minska trafikrelaterade föroreningar genom transportplanering

Kontakt

Jesper Kildsgaard
Sverigechef Miljö
+46 (10) 615 64 11
Ejesper.kildsgaard@ramboll.se