Miljö Due Diligence, strategi och hållbarhet

I dagens samhälle är det viktigt att som företag ha ett strategiskt sikte och förutse framtida utmaningar. Ramböll erbjuder en komplett kombination av kunskap inom teknik, regelverk och hantering som hjälper företagen att genomföra strategiska program i arbetet med att hantera risker, efterfölja myndighetsregler, minska ansvarsskyldigheter samt skapa ekonomiskt värde och konkurrensfördelar.

Cecilia Kalin

Tjänsteområdeskoordinator
T: +46 106 15 64 44

I nära samarbete med kunderna analyserar vi risker och möjligheter för aktuella affärsområden, som kan vara allt från förvärv till pågående verksamheter och omstrukturering eller avyttringar.

Vi erbjuder:

  • Bedömning och minskning av miljö-, hälso- och säkerhetsrisker. Exempelvis i sammanslagnings-och förvärvsprocesser (EHS-företagsbesiktning), produktsäkerhet, anläggningstillstånd och marksanering
  • Strategisk rådgivning, expertvittnesmål och tekniska tvister
  • Utvärdering och genomförande av krav på regelefterlevnad på lokal, regional och nationell nivå(miljörevisioner, miljöledningssystem, ISO 14001)
  • Policy- och strategirådgivning om klimat, hållbarhet och socioekonomiska program i syfte att uppfylla kommersiella mål (hållbarhetsrapportering, ESG, CDP-rapportering, GRI guide)
  • Tredjepartsgranskad miljödokumentation genom miljövarudeklarationer (EPD) och livscykelanalyser (LCA) för produkter och tjänster
  • Miljö och hållbarhetsledning, miljöcertifiering och miljörond
  • Miljö-Due Diligence vid förvärv och sammanslagningsprocesser

Kundombud
Vi hjälper våra kunder med att bedöma och minska potentiella risker som associeras med lokaler, drift och produkter så att verksamheten, regelverket och juridiska frågor efterföljs och uppnår satta hållbarhetsmål. Vid behov erbjuder vi även rådgivningstjänster, expertvittnesmål, strategiska råd och stöd vid tekniska tvister.
Vi använder oss av beprövad erfarenhet av att integrera policy- och strategirådgivning med tekniskt kunnande inom viktiga hållbarhetsområden. Oavsett om vi fokuserar på miljö-, samhälls- eller ekonomiaspekter kan vi bidra med bred och djup teknisk expertis som hjälper kunderna att skapa en effektiv hållbarhetsstrategi som uppfyller de kommersiella målen.

Som en globalt marknadsledande aktör inom EHS-företagsbesiktning ger vi stöd till kunderna i hundratals sammanslagnings- och förvärvstransaktioner (M&A) varje år. Vi förstår processerna, förloppet och språket i transaktionerna. Vi ger stöd i transaktioner i allt från okomplicerade förvärv, avyttringar, refinansiering och försäkringsplaceringar, till mer komplexa sammanslagningar, omstruktureringar, uppköp, emissionserbjudanden och konkurssituationer.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser