dcsimg Miljö och naturresurser - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljö och naturresurser

Trycket på miljön och konkurrensen om våra gemensamma naturresurser ökar i allt snabbare takt världen över. Agerande på lokal nivå får konsekvenser både på lokal och global nivå.

 
Field
 
 
Med vår breda kompetens är vi med och utvecklar den urbana grönstrukturen för ett bättre stadsklimat, goda förutsättningar för rekreation, hälsa och trygghet. Vår ambition är att utveckla funktion och arkitektur till miljöer där sambandet mellan plats och människa stimulerar till spännande möten och upplevelser.

Rambölls konsulter utgår ifrån en helhetssyn där samarbete mellan olika sektorer och kompetensområden främjas för att uppnå hållbar utveckling. Våra experter bidrar till en hållbar miljö och naturresurshushållning genom att kombinera tekniska lösningar och en förståelse av ekologiska processer och även en förståelse för hur samhällets politiska och sociala processer påverkar och formar institutioner, lagar och ekonomisk politik och vilken effekt detta har på vår naturresurs- och miljöanvändning.
 
Ramböll har teknisk expertis med lång erfarenhet av hållbar utveckling och förvaltning av naturresurser såväl i Sverige som internationellt; på lokal, nationell och global nivå; och på landsbygden såväl som i stadsmiljö. Vi erbjuder både individuell spetskompetens och helhetslösningar inom en rad olika sektorer, exempelvis urban utveckling, landsbygdsutveckling, jord- och skogbruk, vatten och luftkvalitet.
 

Vårt arbetssätt

Rambölls experter strävar efter en helhetssyn med samarbete och samordning mellan olika sektorer och aktörer. Vi arbetar med allt från internationella utvecklingsprogram inom exempelvis landsbygdsutveckling i Kenya, institutionell utveckling av miljömyndigheter i Vietnam och forskning inom hållbart jord- och skogsbruk i Laos, till miljökonsekvensbeskrivningar av industrier och miljöbedömningar av planer och program.

Naturresurshushållning
 • Integrerad vattenresurshushållning
 • Landsbygdsutveckling
 • Hållbart jord- och skogsbruk
 • Biologisk mångfald & ekosystem tjänster
 • Hållbar kustzonsutveckling
 • Hållbar utveckling av våtmarker
 • Strategiska miljöbedömningar
Miljö och hållbar utveckling
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Miljöbedömningar av planer och program
 • Social konsekvensbedömning
 • Miljölagstiftning
 • Institutionsutveckling
 • Kapacitetsutveckling
 • Natur- och kulturvårdsområden
 • Landskapsvård
 • Hållbara trafiklösningar
Urban utveckling och fysisk planering
 • Programutredningar
 • Detalj- och översiktsplaner
 • Fastighetsutvecklingsplaner
 • Grönstrukturplaner
 • Ortsanalyser
 • Landskapsanalyser, vindkraft med mera
 • Hållbara trafiklösningar
 • Miljökonsekvensutredningar

Kontakt

Christian Maurice
Uppdragsledare Miljö
T+46 10 615 11 95
Echristian.maurice@ramboll.se
Åsa Wilske
Åsa Wilske
Sverigechef Miljö
T+46 (10) 6153320
+46 (70) 5632220
Easa.wilske@ramboll.se