dcsimg Environmental impact assessment (EIA) - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
BIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environmental impact assessment (EIA)

För Rambölls civilingenjörer, naturvetare och landskapsarkitekter är målet att i alla projekt och alla skeden av ett projekt bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I detta arbete är miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ett viktigt beslutsunderlag som tillför kunskap om ett projekts inverkan på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser.

 
Vindkraftverk
 
 

Vi arbetar tillsammans med kunden för att utforma och avgränsa MKB på ett ändamålsenligt sätt. Vi har lång erfarenhet av arbete med MKB inom olika områden. Inom företaget finns både djup och bred kompetens och vi arbetar ständigt med utveckling för att i samarbete med våra kunder, myndigheter och allmänheten ta fram MKB av hög kvalitet.
 

Vårt arbetssätt

Vi arbetar i alla projektfaser från förstudier och lokaliseringsutredningar till detaljerade utredningar, uppföljning och kontroll. Vi medverkar också i utvecklingsprojekt och utbildningsuppdrag gällande MKB.
Ramböll genomför hela MKB-processen, från idé till färdigt dokument med effektivitet och hög kvalitet. En väl utförd MKB medför rätta avvägningar och åtgärder från början vilket bidrar till kostnads- och tidseffektiva projekt.
 
Infrastruktur

 • Lokaliseringsutredningar            
 • Järnvägar  
 • Vägar  
 • Flygplatser  
 • Hamnar  
Miljöfarlig verksamhet 
 • Lokaliseringsutredningar
 • Deponier och avfallsanläggningar
 • Vindkraft
 • Berg- och grustäkter
 • Avloppsreningsverk
 • Miljöbedömningar av material
 • Fysisk planering
Lokaliseringsutredningar
 • Förstudier
 • Detaljplaner
 • Översiktsplaner
 • Livscykelanalyser 
Vattenverksamhet
 • Vattentäkter
 • Hamnar
 • Broar
 • Åtgärder i sjöar och vattendrag
 • Muddring och mudderdeponier

Kontakt

Åsa Wilske
Åsa Wilske
Marknadschef Environment & Health
T+46 (10) 6153320
+46 (70) 5632220
Easa.wilske@ramboll.se
Jesper Kildsgaard
Sverigechef Miljö
+46 (10) 615 64 11
Ejesper.kildsgaard@ramboll.se