dcsimg Buller - Ramböll Sverige AB
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buller

En god ljudmiljö är avgörande för människors hälsa. Det kan röra sig om att skapa en bra arbetsmiljö, minimera trafik- och industribuller och bygga bra bostäder i utsatta miljöer. Detta gör att akustik får en central roll i flertalet projekt.  
 
 

Bullerskydd

Buller från tåg-, väg- och flygtrafik upplevs ofta som ett mycket stort miljöproblem i tätorter. Ramboll har stor erfarenhet av utredning och bekämpning av trafikbuller. Med beräkningar och mätningar analyserar vi situationen vid nybyggnad, ombyggnad och i befintlig miljö. Det kan gälla allt från detaljplan för ett enskilt kvarter till kartläggning av bullret i en hel kommun. Vi hjälper projektutvecklare att uppfylla de stränga bullerkrav som samhället satt upp.

I befintlig miljö utreder vi störningarnas omfattning, föreslår bullerskydd och kostnadsberäknar dessa. Efter åtgärd följer vi upp med mätningar. Kartläggningar av hela kommuner ligger till grund för bullersaneringsplaner. Med kopplingen till trafiksimuleringsprogrammet Contram kan inverkan på bullret av olika trafikregleringar enkelt analyseras. Från en digital terrängmodell och med uppgifter om trafiken beräknas bullret med vårt egenutvecklade program Noise.

Storskaliga uppdrag kan innefatta:

  • Kalkylera och kontrollmäta buller från vägar och järnvägar
  • Specificera ljudkrav för akustikprogram
  • Finna bullerreducerande lösningar som tillmötesgår både regler och kundens önskemål
  • Assistera andra konsulter med akustikdimensionering eller att välja produkter
  • Genomföra slutbesiktningar och kontrollmätningar eller kalkyler

 

Kontakt

Jan Pons
Jan Pons
Avdelningschef, Akustik
T+46 10 6156455
Ejan.pons@ramboll.se
Erik Hedman
Enhetschef Trafikanalys & Strategisk planering
T+46 10 615 54 83
EErik.Hedman@ramboll.se