Geo och bergteknik

Ramböll har under många år arbetat med geotekniska undersökningar, grundläggning och förstärkning i de mest skilda miljöer och anläggningar. Tillsammans med våra övriga kompetensområden har vi projekterat kompletta anläggningar för infrastruktur, fastigheter och industri- och processanläggningar, såväl i Sverige som utomlands. Vi har dessutom ett eget geotekniskt laboratorium.

Kontakt

Anders Westin

Enhetschef, Geoteknik Mitt
T: +46 10 615 6496

Geokonstruktion

En geokonstruktion är en konstruktion eller en konstruktionsdel som medför förändringar av spänningar i jord/berg och utnyttjar jord- och bergmaterialets egenskaper för att bära last, inklusive egentyngd. I begreppet ingår även sådana konstruktioner som består av enbart jord, exempelvis fyllningar och schakter.

Ramböll Geo arbetar med geokonstruktioner för bland annat broar, hamnar, anläggningar, hus, temporära konstruktioner, jordförstärkningar, m.m.

Inom Ramböll Geo finns det specialistkompetens när det gäller:

 • Datorsimuleringar med Finita elementmetoden
 • Samverkansgrundläggning
 • Pålning
 • Jordförstärkning
 • Tillämpning av statistiska metoder
 • Plattgrundläggning

Medarbetare inom Ramböll deltar aktivt i normutveckling, forskning och teknikutveckling, vilket skapar förutsättningar för att kunna erbjuda ett nytänkande vid projektering av geokonstruktioner. Geokonstruktionsuppdrag utförs ofta i samarbete med andra teknikområden såsom Husbyggnad/Industri, Brobyggnad/Anläggning, m.fl.

Geoprojektering

Ramböll Geo arbetar med hela geoprojekteringens kedja, från idé till uppföljning och erfarenhetsåterföring, för bland annat vägar, järnvägar, hamnar, hus, industrier, anläggningar, m.m.

Ramböll Geo kan erbjuda kompetens och resurser, både i och utanför Sveriges gränser, för såväl stora som små geoprojekteringsuppdrag. Vi har den kunskap och organisation som krävs för att kunna hjälpa kunden genom hela geoprojekteringen:

 • Idé
 • Geotekniska undersökningar
 • Utvärdering, analys, problemlösning
 • Dimensionering, design, konstruktion
 • Uppföljning, erfarenhetsåterföring

Ramböll Geo arbetar med geoprojektering för bland annat vägar, järnvägar, hamnar, hus, industrier, anläggningar, m.m. Vi för ett nära samarbete i våra uppdrag med andra teknikområden inom Ramböll t ex Samfärdsel, Brobyggnad/Anläggning, VA, m.fl.

Bergteknik

Ramböll utför bergprojekt med olika inriktningar:

 • Projektering av berganläggningar, upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar
 • Dimensionering och konstruktion av berganläggningar och undermarksanläggningar, t. ex. tunnlar, garage, depåer och andra bergrum samt grundläggning på berg
 • Specialutredningar avseende t. ex. bergstabilitet, tätning av berg, bergschaktning, riskanalyser och riskbedömningar
 • Geologiska undersökningar och besiktningar
 • Geofysiska förundersökningar
 • Miljö- och hydrogeologiska utredningar avseende byggandet av berganläggningar
 • Upprättande av handlingar för tillståndsärenden såsom ansökan enligt miljöbalken och ansökan om bygglov
 • Medverkan vid upphandlingar av bergentreprenader
 • Medverkan under byggskedet (aktiv design) och som teknikstöd
 • Statusbestämning, kontroller och underhållsplanering för befintliga berganläggningar

Med Rambölls gedigna kunskaper och breda erfarenhet inom området kan större och mindre uppdrag utföras effektivt genom välfungerande samarbetsformer med myndigheter och övriga aktörer. Inom den egna organisationen jobbar olika teknikområden integrerat i projekten för att säkerställa en optimal produkt för kunden.

Projekt

Malmö hamn

Malmö Hamn flyttar

Hamnen i Malmö planerar för en omlokalisering av stora delar av verksamheten till nya anläggningar i norra delen av hamnområdet.

Bron över Södertälje kanal

Ny järnvägsbro över Södertälje kanal

Den gamla järnvägsbron över Södertälje kanal byggdes 1918 och krävde mycket underhåll. Därför byggdes en ny bro som stod klar 2010. Projektering och geoteknik utfördes i samverkan mellan Ramböll Sverige och Ramböll Danmark.

Visa alla projekt för den här tjänsten

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser