Klimatanpassning och översvämningshantering

Dagens rådande situation kräver att vi anpassar oss till klimatförändringens oundvikliga effekter. Det fordrar ett helhetsomfattande och tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, där flera olika sektorer inom vatten spelar in – till exempel transport, energi, infrastruktur och urban utveckling.

Kontakt

Viveka Lidström

Enhetschef VA-Teknik, Malmö
T: +46 10 6156000

Anette Seger

Sverigechef Water
T: +46 10 615 63 29

Johan Sabel

Enhetschef VA-Teknik, Göteborg
T: +46 010 615 63 22

Johanna Ardland Bojvall

Seniorkonsult utredning VA och miljö
T: +46 (10) 615 63 40
Ramböll erbjuder en lång rad tjänster inom klimatampassning och översvämningshantering. Vi konsulterar både den offentliga och privata sektorn, på nationell-, regional- och lokal nivå, och hjälper våra kunder beräkna de ekonomiska följderna av klimatförändring och identifiera de rätta lösningarna.
 

En integrerad tjänst

Rambölls experter inom översvämningsrisk och klimatanpassning erbjuder högkvalitatativa integrerade tjänster för ett projekts alla skeden – från inledande studier och utvärdering av valmöjligheter till kostnadseffektiva designlösningar, reguleringar och löpande bedömningar efter slutförande. Vi upskattar potentiell översvämning från samtliga källor, inklusive kustvatten, vattendrag, ytvatten, grundvatten och konstgjorda strukturer så som reservoarer, ledningsnät och offentliga avlopssystem. 
 
Vi har en djupgående förståelde för hur översvämningar kan skada byggnader, och vi framför tydligt potentiella översvämningsrisker till kunder och medlemmar av en projektgrypp.
 
Bland våra klienter finns städer, samhällsorganisationer, byggföretag, privata markägare, fastighetsförvaltare, investerare och försäkringsbolag, och vi konsulterar även statliga miljöverksamheter, kommuner och län.

Våra tjänster omfattar bland annat:

  • Strategisk planering och investeringsplanläggning
  • Hydrologisk värdering och undersökning
  • 1D/2D hydraulisk modellering och kartläggning av flodslätter
  • Kloakmodellering och utvärdering av dränering
  • Breach assessments och cost benefit-analyser
  • Rådgivning kring projektering och godkännande av myndigheter
  • Design av sustainable urban drainage system (SUDS)

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser