Vattenresurser

Växande folkmängd, industri och konstbevattning, kombinerat med effekter från klimatförändringar, framkallar en stigande efterfråga på vatten.

Kontakt

Mattias von Brömssen

Ph.D., Head of Department Water Resources, Sweden
T: +46 10 615 63 87

Anette Seger

Sverigechef Water
T: +46 10 615 63 29
Förvaltning av vattenresurser omfattar en lång rad discipliner och expertis, vilka inkluderar utvärdering av efterfrågan på dricksvatten och konstbevattningsändamål, kartläggning av grundvatten och bevakning av ytvatten, simulering och modellering av den hydrologiska cykeln, lagstiftning, skötsel av bassänger, institutions- och kapacitetsbyggnad samt beskydd av vattenresurser.
 
Ramböll har betydande erfarenhet inom området vattenresursförvaltning, med en imponerande portfolio innehållandes projekt för både nationella och internationella organisationer, statliga institutioner, kommuner och vattenleverantörer. Våra ingenjörer, hydrologer, geologer, geofysiker, kemister, sociologer och agronomer förser våra kunder med aktuell kunskap och praktisk erfarenhet från införande av vattenresursförvaltning. Allt detta för att säkerställa hållbara vattentillgångar nu och inför framtiden.
 

En enhetlig syn på vattenförvaltning

De största utmaningarna inom modern vattenförvaltning kan endast bli förstådda inom den större kontexten världens socialekonomiska system. Det är vida accepterat att hållbar och rättvis vattenförvaltning endast kan åstadkommas genom ett enhetligt tillvägagångssätt. Utvärdering av tillgången är grundläggande för rationellt beslutstagande, och de myndigheter osm använder sig av sådana utvärderingar måste få ökat stöd och expandera från lokala till internationella nivåer.
 
Rambölls enhetliga syn på vattenförvaltning försäkrar att förvaltningen, utvecklingen och användandet av vattenresurser tillfredsställer socialekonomiska-, miljöbetingade-, hållbarhets- och multisektoriella krav på vatten. Avancerade tekniska lösningar har blivit införda och intressenter uppmanas att deltaga. 
 

Försäkrar rent dricksvatten

Tillgång till rent dricksvatten är en grundläggande mänsklig rättighet och en vital del i effektiv politik för folkhälsoskydd. Förvaltning av vattenresurser för att kunna försäkra god kvalitet av dricksvatten är en global fråga och en prioritet för hållbar utveckling – vattenförsörjning av bra kvalitet är grundläggande för ett fungerande samhälle. 
 
I de flesta länder används huvudsakligen ytvatten till dricksvatten. Ramböll har hjälpt många företag och myndigheter runt om i världen att förvalta ytvatten och uppsamlingsbassänger för att kunna försäkra hållbara resurser för dricksvatten i framtiden, och försett en översikt av tillgängliga resurser.
 
Ojämn distribution av ytvatten och försämring i kvalitet resulterar troligtvis i en ökad tillit till grundvattentillgångar under de kommande decennierna. Ökad industrialisering och därmed ökad risk för föroreningar är ytterligare en risk vid för stora grundvattensuttag, då landsänkning eller saltvatteninträngning kan uppstå. När man kombinerar yt- och grundvatten blir en enhetlig syn på vattenförvaltning ännu mer viktigt.
 
Tack vare den danska nationella kartläggningen av grundvatten har Ramböll omfattande kunskap inom kartläggning av grundvatten. Dessa kompetenser inkluderar tjänster inom geofysiska undersökningar, geologiska 3D-modeller, modellering av grundvatten samt strategier för borrning.
 
Återanvändning av vatten har över det sista årtiondet blivit introducerat som ny, eller ytterligare, vattenresurs. Ramböll har utfört en rad studier om hur man integrerar återanvändning av vatten i den totala vattenkonsumptionen, och samtidigt säkerställa säkert dricksvatten.
 
Relaterade tjänster

Klimatförändring och vattenkvalitet

Den globala klimatförändringen kommer med all förmodan att öka torka och översvämningar, både i förekomst och stränghet. Detta blir en allt mer viktig faktor för både kvalitet och kvantitet gällande resurserna av grund- och ytvatten. Vattenresurser måste bli förvaltade med ett helhetsperspektiv i åtanke, som banar vägen inför framtida generationer. Med de ökade abstraheringskostnaderna blir frågan om att kunna optimera vår användning av vattenresurser extra viktigt för att vi ska kunna upprätthålla god kvalitet av dricksvatten. Kombinationen torka och överutvinnande av vatten kan resultera i att grundvattenytan sänks, och med det eventuellt vattenbrist. För att förhindra detta är det viktigt att ha en gemensam administrativ förståelse och kunna förhindra fler själviska beslut. Du kan läsa mer om våra tjänster inom klimatanpassning och  översvämning här.

EUs ramdirektiv för vatten

I Europa definierar EU's ramdirektiv för vatten Europas ambitioner när det kommer till skyddande av våra värdefulla vattenresurser. Det syftar på att främja hållbar vattenkonsumtion, reducera utsläpp i vatten och säkerställa den progressiva minskningen av föroreningar i grundvatten. Direktivet har en mer enhetlig syn på dessa ämnen, och förutsätter intressenters involvering, samt socialekonomiska vattenresurser, förvaltning av sjöbassänger, involvering av intressenter samt vattenekonomi gör det möjligt för oss att assistera våra kunder med Vattendirektivets nya utmaningar de kan tänkas stå inför.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser